Ekskursions-politik

Ekskursionspolitik på Støvring Gymnasium

Ekskursioner indgår som en naturlig del af undervisningen i mange fag. Ekskursioner foregår i fagets egne timer, og der kan arrangeres skemaændringer, så ekskursioner kan vare fra et modul til halve, hele eller flere dage. Når man som lærer planlægger en ekskursion, skal man være opmærksom på, at man afvikler årsnormstimer for det pågældende hold under ekskursionen

Eleverne skal i god tid (mindst 3 uger før ekskursionen) informeres om gennemførelsen og evt. egenbetaling. Eleverne har mødepligt til ekskursionerne som til al anden undervisning.

Hvis der arrangeres individuel transport (f.eks. i privatbiler) er skolen forpligtet på at sikre sig, at alle elever har en transportmulighed.

Læreren kan søge om støtte til holdets ekskursion. Ansøgningen skal afleveres til kontoret senest 4 uger før ekskursionen. Svar om bevilget støtte kan forventes få dage derefter.

Ud over de løbende ’ad hoc’-ekskursioner har vi tradition for, at 3.g-valghold på A-niveau er på en tre-dages-ekskursion, ekskursionsmålet er typisk København. Der ydes ikke støtte til elevbetalingen til disse ekskursioner, der skal overholde en maksimumsbetaling på 1000 kr. Skolen dækker lærernes udgifter.

Deltagerbetaling i forbindelse med ekskursioner

Ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 80 kr. pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er omfattet af den almindelige mødepligt, men en elev kan ikke udelukkes fra deltagelse på grund af manglede betaling af deltagerbetalingen.

Hvis deltagerbetalingen dækker andet end forplejning eller udgør mere end 80 kr. pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er det frivilligt for den enkelte elev. Ifald eleven ikke ønsker at deltage, skal skolen tilbyde alternativ undervisning.

Skolen er forpligtet på, at alle elever har transportmulighed. Udgifter til buskort eller andre transportudgifter skal være en del af de 80 kr.

Regler fastsat om ekskursioner findes i §46 i ”Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v LBK nr 236 af 23/03/2018