Ekskursions-politik

Skolens ekskursionspolitik

Ekskursioner indgår som en naturlig del af undervisningen i mange fag. Ekskursioner foregår i fagets egne timer, og der kan arrangeres skemaændringer, så ekskursioner kan vare fra et modul til halve, hele eller flere dage. Når man som lærer planlægger en ekskursion, skal man være opmærksom på, at man afvikler årsnormstimer for det pågældende hold under ekskursionen

Eleverne skal i god tid (mindst 3 uger før ekskursionen) informeres om gennemførelsen og evt. egenbetaling. Eleverne har mødepligt til ekskursionerne som til al anden undervisning.

Hvis der arrangeres individuel transport (f.eks. i privatbiler) er skolen forpligtet på at sikre sig, at alle elever har en transportmulighed.

Læreren kan søge om støtte til holdets ekskursion. Ansøgningen skal afleveres til AN senest 4 uger før ekskursionen. Svar om bevilget støtte kan forventes få dage derefter. Skolens principper for tildeling af støtte til ekskursioner fastlægges i et samarbejde mellem ledelsen og Aktivitetsudvalget.

Ud over de løbende ’ad hoc’-ekskursioner har vi tradition for, at 3.g-valghold på A-niveau er på en tre-dages-ekskursion på et specifikt tidspunkt i november. Ekskursionsmålet er typisk København.. Der ydes ikke støtte til elevbetalingen til disse ekskursioner, der skal overholde en maksimumsbetaling på 1000 kr. Skolen dækker lærernes udgifter.

Deltagerbetaling i forbindelse med ekskursioner

Af Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., nr. 937 af 22/09/2008 fremgår af § 46

§ 46. Undervisningen på selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning, der udbyder uddannelsen til studentereksamen, herunder 2-årigt studenterkursus, og den 2-årige uddannelse til højere forberedelseseksamen, er vederlagsfri, jf. dog stk. 8.

Stk. 3. Elever og kursister kan afkræves betaling for deltagelse i ekskursioner m.v., jf. § 16 i gymnasieloven og § 12 i hf-loven, der indgår som en del af undervisningen. Der kan dog ikke kræves betaling for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Rabat ydet i form af frirejser el. lign. skal komme samtlige deltagere til gode.

Stk. 4. Ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. (1998-niveau) pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er omfattet af undervisningsministerens regler om mødepligt. En elev eller kursist kan ikke udelukkes fra deltagelse heri på grund af manglende erlæggelse af deltagerbetaling.

Stk. 5. Deltagelse i ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der vedrører andet end forplejning eller udgør mere end 50 kr. (1998-niveau) pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er frivillig for den enkelte elev/kursist, og skolen skal tilbyde alternativ undervisning til elever/kursister, der ikke deltager.

Stk. 6. Det i stk. 4 og 5 nævnte beløb reguleres hvert år med virkning fra den 1. august med satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 10. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende grænse før afrunding. Når reguleringen efter afrunding giver anledning til en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet, bekendtgøres dette af undervisningsministeren.

Som konsekvens heraf fastsættes følgende retningslinjer på Støvring Gymnasium (Jf. stk 4):

For ekskursioner med deltagerbetaling under 60 kr. pr. døgn er der mødepligt, dvs. der føres fravær efter almindelige regler.

Skolen er forpligtet på, at alle elever har transportmulighed. Udgifter til buskort eller andre transportudgifter skal være en del af de 60 kr.

En elev kan ikke udelukkes i deltagelse på grund af manglende betaling.

Det er læreren, der på baggrund af en faglig vurdering afgør, om en ekskursion bør gennemføres. Der kan altid søges om tilskud til gennemførelse af en ekskursion, ansøgning stiles til Anette Nielsen mindst 4 uger før afholdelsen.

Eleverne skal i god tid (normalt mindst 3 uger før ekskursionen) informeres om gennemførelsen og evt. egenbetaling.

Hvis der arrangeres individuel transport (f.eks. i privatbiler) er skolen forpligtet på at sikre sig, at alle elever har en transportmulighed.