Vision og strategi

vision og strategi for sgy

ET GYMNASIUM MED ENGAGEMENT

Støvring Gymnasiums vision

Støvring Gymnasiums fornemmeste opgave er at give vores elever nogle fantastiske år med personlig og faglig udvikling i vores inspirerende læringsmiljø og rummelige fællesskaber, hvor den enkelte anerkendes og udfordres. Vores mål er, at vores elever tager fra SGY med masser af livsmod, faglig og studiemæssig ballast og lyst til at engagere sig og sætte præg på omgivelserne. Vi har som mål at være den bedste arbejdsplads med engagerede medarbejdere og et arbejdsmiljø præget af tillid og involvering. Vi vil være en synlig og aktiv medspiller i omgivelserne og engagere os lokalt og internationalt.

Vores værdier

Faglighed

Støvring Gymnasium har dygtige og engagerede lærere, der inspirerer unge til at være aktive og vedholdende i deres læringsproces og til at fordybe sig fagligt. Faglig udvikling er hos os forbundet med begejstring for at lære nyt, at være nysgerrig over for omgivelserne, at rykke sig mest muligt, udvide sine perspektiver og blive klar til en videregående uddannelse.

 

Fællesskab

SGY-ånden skabes af elever og ansatte og fornemmes overalt på gymnasiet: Vi behandler hinanden respektfuldt og viser hinanden nærvær og anerkendelse. I vores rummelige fællesskaber får den enkelte mod på at engagere sig, løfte sig fagligt og træffe selvstændige valg. Vi har læringsfællesskaber med plads til at være og lære.

 

Involvering

Elever og ansatte er kompetente medspillere, der aktivt deltager i at udvikle SGY. Elever tager ansvar for og inddrages i organisering af undervisning, trivselsarbejde og sociale såvel som faglige aktiviteter. Tillid mellem ansatte, elever og ledelse skaber det gode fundament for medbestemmelse, dialog og engagement i gymnasiets daglige opgaveløsning og udvikling. Vi involverer os i vores lokalmiljø med aktive samarbejder og fastholder et engageret globalt udsyn.

Strategiske indsatsområder

Et godt læringsmiljø

Vi vil i de kommende år udvikle vores læringsmiljø ved at skabe tydelige fælles rammer for dannelse og læring på skole- og klasseniveau og ved at arbejde målrettet med elevernes studiekompetencer og læringsforståelse.

Gennem pædagogiske seminarer, samarbejde i teams og i dialog med elevrådet vil vi udvikle fælles forståelser af og tydelige rammer for, hvad et godt læringsmiljø er, og hvordan man kan fremme det. Vi vil sikre, at det enkelte team og den enkelte lærer har gode, konkrete værktøjer til at arbejde med læringsmiljøet og kulturen i klassen. Vi vil være i dialog med eleverne om undervisningen og stimulere deres refleksioner over, hvordan de lærer bedst. Vi vil gøre det tydeligt for eleverne, hvad det indebærer at være en ansvarlig og selvstændig elev i gymnasiet.

Vi vil drøfte, hvordan vi kan skabe modvægt til den præstationsorientering, der kendetegner ungdomsgenerationen. Vi vil sætte gang i konkrete initiativer, der kan fremme en sund læringskultur blandt vores elever. Vi vil arbejde med elevernes forståelse af, at gode præstationer ikke kan sættes på formel, og at det er en del af dannelsesprocessen at træde ud i det ukendte og usikre. Vi vil italesætte over for eleverne, at læring kræver vedholdenhed. Vi vil synliggøre over for eleverne, at de i en stor del af uddannelsen befinder sig i træningsrum, hvor det ikke handler om at præstere, men om at flytte sig.

Vi vil styrke elevernes evne til at strukturere deres skriveproces og give dem flere redskaber til at udvikle deres skriftlige kompetencer, herunder bevidstgøre dem om, hvordan de undgår plagiat. Vi vil tydeliggøre progressionen i deres skriftlige arbejde fra de fællesfaglige forløb i 1.g og frem til SRP’en.

Vi vil arbejde for at udvikle elevernes studiekompetencer og styrke deres evne til fordybelse. Vi vil have fokus på digital dannelse og på at vores elever bliver kyndige og kritiske it-brugere. Vi vil sikre, at vores faglige støttetilbud, herunder studiecaféen, er bedst muligt organiseret og imødekommer elevernes behov.

Trivsel for alle

I de kommende år vil vi have fokus på fællesskaberne på SGY og trivslen blandt elever og ansatte. Elevrådet er en vigtig samarbejdspartner, når vi udvikler vores trivselstilbud til eleverne.

Vi vil videreudvikle vores mange trivselstilbud, så de imødekommer forskellige elevtypers behov, og så det er tydeligt, hvilke former for hjælp man kan få, og hvordan. Vi vil udvikle vores fællesskaber, så de bliver mere inkluderende og mangfoldige. I samarbejde med eleverne vil vi udvikle en bredere vifte af sociale aktiviteter, der appellerer til flere elever. Vi vil fortsat fokusere på at skabe en god opstart i grundforløbs- og studieretningsklassen, blandt andet gennem tutorernes arbejde. Vi vil styrke sammenholdet på tværs af årgange og klasser og sikre, at alle behandler hinanden imødekommende og respektfuldt.

Personalets trivsel og gode samarbejde er et vigtigt indsatsområde. Vi vil styrke den interne kommunikation, så det er let at tilrettelægge det daglige arbejde. Vi vil arbejde for klare og gennemsigtige beslutningsprocesser med høj grad af involvering. Vi vil optimere vores fordeling af arbejdsopgaver og ressourcer, blandt andet på vejlednings- og mentorområdet. Vi vil gennem efteruddannelse og sparring støtte vejledere, mentorer, lærere og øvrigt personale i at håndtere elever med særlige behov. Vi vil styrke samarbejdet internt og på tværs af personalegrupper og have fokus på den enkelte medarbejders behov og arbejdsbelastning gennem løbende dialog med ledelsen. Vi vil understøtte samarbejdet i faggrupper og teams, så den enkelte lærer har gode muligheder for at hente inspiration og hjælp fra kolleger.

 

En skolekultur, der åbner nye perspektiver

I de kommende år vil vi fremme en skolekultur, som engagerer, danner og åbner perspektiver for den enkelte.

Vi vil inspirere vores elever til at sætte aktiviteter i gang på skolen og i lokalområdet, der gør en forskel for andre. Gode elevinitiativer skal gribes, og som elev skal man kunne se sin idé blive til virkelighed og få betydning for andre. Vi vil fremme en kultur, præget af SGY-ånden, hvor det er naturligt for eleverne at være en del af skolens beslutningsprocesser, hvor det er synligt for eleverne, at de har indflydelse, og hvor elever motiveres til at engagere sig.

Vi vil prioritere en stærk international profil med inspirerende rejser og udvekslingsophold, hvor læringsrummet flyttes ud i verden, og hvor eleverne får flyttet deres grænser, møder nye perspektiver og får gode sociale oplevelser.

Vi vil fortsætte vores dedikation til bæredygtig omstilling. Vores elever skal opnå nuanceret faglig viden om bæredygtige løsninger. Vi vil engagere elever og ansatte i den fortsatte proces med at gøre skolens drift og dagligdag bæredygtig. Vi vil samarbejde aktivt med vores omgivelser og synliggøre vores bæredygtige profil udadtil. Støvring Gymnasium skal også fremover gøre sig fortjent til Det Grønne Flag.

Vi vil være en aktiv og synlig medspiller i lokalmiljøet, der inviterer grundskoler indenfor og giver eleverne gode faglige og kulturelle oplevelser. Vi vil engagere os i aktiviteter og længerevarende projekter på tværs af organisationer, der stimulerer nysgerrighed og giver nye spændende vinkler på faglige problemstillinger.