Regler for studieaktivitet

Regler for studieaktivitet

Der er mødepligt til undervisning, eksamen, prøver og øvrige undervisningsaktiviteter, herunder fællestimer, ekskursioner og studierejser.

Eleven skal møde velforberedt og deltage aktivt i undervisningen. Eleven afleverer skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal leve op til den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum.

En fremmødt elev, der på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering.

Fravær

Alle former for fravær medregnes uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Fraværet registres i Lectio. Eleven har adgang til løbende at følge med i skolens registrering i Lectio af egen tilstedeværelse og opgaveaflevering. Eleven har pligt til efter fravær at angive fraværsårsag i Lectio.

Hvis en elev har mødepligt på to forskellige aktiviteter samtidig, f.eks. i forbindelse med valgfagsekskursioner eller udvalgsmøder, godskrives fraværet af kontoret i Lectio.

Eleverne angiver fraværsårsag for alt fravær. Ligeledes er det skolens holdning, at alle skriftlige opgaver skal afleveres rettidigt. Skolen holder løbende øje med elevernes fravær, og det gennemgås af teamleder og ledelse ca. en gang månedligt. Der reageres altid, hvis fraværet ikke har en god grund (som fx sygdom).

Første gang en elevs fravær giver anledning til en reaktion, vil det ske ved en samtale med lærer eller studievejleder. Hvis fraværet ikke bringes på acceptabelt niveau eller fraværet senere stiger uacceptabelt igen, følger en skriftlig advarsel om at eleven indstilles til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin (”særlige vilkår”), frataget SU eller at eleven – i særligt grove tilfælde – bortvises (bliver udskrevet).

Hvis elevens fravær og manglende skriftlige arbejder i perioden efter en advarsel vurderes som uacceptabel, følges op med en sanktion, se afsnit ”sanktioner” og ”SU-regler”.

Afskrift uden kildeangivelse i skriftlige opgaver betragtes som snyd. Får en lærer mistanke om snyd og bliver denne mistanke bekræftet gennem en samtale, registreres opgaven som ”ikke afleveret”, og opgaven bortfalder. Der anføres en bemærkning om ”internetsnyd” eller ”andet/afskrift” i Lectio. Gentages snyderiet kan eleven indkaldes til samtale med rektor, og rektor giver en skriftlig advarsel. Bliver der konstateret snyd med dansk/historieopgaven, studieretningsopgaven, synopsisopgaver og andre interne opgaver eller årsprøver, erklæres besvarelsen ugyldig.

Skolen kan kræve dokumentation for fravær, f.eks. i form af en ”tro og love-erklæring” eller en lægeerklæring på elevens regning.

Ved fravær i forbindelse med termins- og årsprøver eller ved eksamen grundet sygdom, skal eleven for egen regning aflevere en lægeerklæring på kontoret. Dette gælder også for de afsluttende prøver i AP og NV.

En elev, der er fraværende, har pligt til at orientere sig om arbejdet i klassen. Ved langtidssygdom har eleven ret til at modtage sygeundervisning.

Eksamen og prøver

Alle elever får udleveret et hæfte med information om regler for eksamen. Hæftet udleveres af en af skolens ledere, der samtidig giver en overordnet gennemgang af reglerne for eksamen. Faglærerne orienterer om specifikke regler i fagene.

Undervisningsbeskrivelser og regler om eksamen kan findes via skolens hjemmeside.

Eleverne er forpligtede på at holde sig informeret om regler for årsprøver og eksamener.

Ved fravær i forbindelse med termins- og årsprøver eller ved eksamen grundet sygdom, skal eleven for egen regning aflevere en lægeerklæring på kontoret. Dette gælder også for de afsluttende prøver i AP og NV.

Oprykning

En elevs oprykning til næste klassetrin er betinget af, at eleven har deltaget i alle skolens interne prøver, og at eleven har fået tilstrækkelig udbytte af undervisningen.

Eleven har krav på oprykning, når eleven har mindst 2,0 i gennemsnit af eksamener, årsprøver, projektopgaver og lignende.

Sanktioner

Overholdes studie- og ordensregler ikke, advares eleven mundtligt eller skriftligt. Sanktioner kan kun iværksættes på baggrund af rektors konkrete vurdering og normalt efter et skriftligt varsel.

En sanktion skal stå i rimeligt forhold til den tilsidesættelse, der aktuelt er tale om.

Sanktionerne kan være:

1) Advarsel

2) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter

3) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.

4) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin. (”særlige vilkår”). Der gives ikke standpunktskarakterer/årskarakterer i de pågældende fag. Eleven er fortsat forpligtet på at være studieaktiv.

5) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

6) Bortvisning (udskrivning).

SU-regler

En tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan bringe en elevs SU i fare, idet det er fastsat i SU-reglerne, at en betingelse for at få SU er, at en elev er studieaktiv. Det betyder, at forudsætningen for at få SU er, at eleven deltager i undervisning, prøver, afleverer opgaver rettidigt mv.

Det er skolen, der kontrollerer og træffer afgørelse om en elevs studieaktivitet. Vurderer skolen, at elevens indsats ligger på et uacceptabelt lavt niveau, kan skolen træffe beslutning om at fratage eleven SU. Selvom skolen har truffet afgørelsen om, at en elev ikke er studieaktiv med den følge, at eleven får frataget sin SU, kan skolen beslutte at lade eleven fortsætte undervisningen, såfremt eleven skønnes at kunne indhente det forsømte.

Eleven vil kunne søge SU igen, når eleven af skolen atter skønnes studieaktiv.

En elev, der på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold ikke er studieaktiv, kan dog få dispensation fra kravet om studieaktivitet og dermed bevare retten til SU.

Klage

Eleven har adgang til at klage over rektors afgørelse. Klagen vil normalt ikke have opsættende virkning.