Rusmiddelpolitik

Rusmiddelpolitik for elever på de Himmerlandske gymnasier

Vesthimmerland, Rebild og Hobro

Indledning

Ungdomsuddannelserne har et fælles ansvar for at sikre eleverne de bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling – både socialt og individuelt. Gymnasiernes rusmiddelpolitik stiller derfor klare og tydelige krav til eleverne, så de kan navigere i gymnasiemiljøet, uden at det volder problemer for indlæringen og gymnasiets liv generelt.

Gymnasierne i Himmerland – Støvring Gymnasium, Mariagerfjord Gymnasium og HF, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser samt Vesthimmerlands Gymnasium og HF – har fastlagt fælles retningslinjer for alkohol og rusmidler. Retningslinjerne er endvidere i overensstemmelse med retningslinjerne gældende på ungdomsuddannelserne i Aalborg.

Rusmiddelpolitikken er en præcisering af gymnasiernes studie- og ordensregler, og skal altså ses som et supplement til disse. Rusmiddelpolitikken omfatter både regler for alkoholindtagelse, rygning, snus, tyggetobak, nikotinposer, samt indtagelse af euforiserende stoffer, fx anabole steroider, hash og narkotika.

Målet er, at elevernes ungdomsuddannelsesforløb præges af en så stor personlig udvikling og fagligt udbytte som muligt inden for rammerne af et godt fællesskab. Overdreven indtagelse af alkohol og indtagelse af andre rusmidler er i modstrid med opfyldelsen af disse mål. Gymnasierne vil derfor arbejde for, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.

Undervisningstid

Elevers rusmiddelforbrug – herunder også et eventuelt forbrug i fritiden, uden for gymnasiets regi – kan influere på deres deltagelse i undervisningen. Det vil sige, at både direkte påvirkninger såsom beruselse og eftervirkninger heraf er uacceptable i undervisningssituationer.

Gymnasierne tillader derfor ikke at …

 • elever medbringer, indtager eller er påvirket af nogen form for rusmidler, herunder også alkohol, på gymnasiet, hverken indendørs eller udendørs i gymnasiernes umiddelbare nærhed, hvor eleverne kan identificeres med gymnasiet.
 • der ryges, dampes, tygges tobak, anvendes snus eller nikotinposer i skoletiden
 • der indtages rusmidler på introture, studieture eller på øvrige elevarrangementer uden for gymnasiet. Som udgangspunkt må der derfor ikke drikkes alkohol på studieture. Vi henviser i øvrigt til hvert enkelt gymnasiums egne retningslinjer for studieture. Studie- og ordensregler for studieture udleveres og underskrives særskilt forud for afrejse.

Gymnasiefester og sociale arrangementer

Som et led i at sikre et godt arbejds- og studiemiljø kan ledelsen på gymnasierne ved særlige lejligheder give tilladelse til servering af alkohol:

 • Ved gymnasiefester, cafeer, koncerter, filmaftener eller andre arrangementer uden for normal arbejdstid. Sådanne arrangementer afholdes under trygge og hyggelige rammer, og skal ligge på tidspunkter og steder, hvor det ikke virker forstyrrende på undervisning og omgivelser. Der deltager altid en medarbejderrepræsentant, som har det overordnede ansvar.
 • Ved gymnasiernes fester, fredagscafé, koncerter, filmaftener med videre, må der kun udskænkes sodavand og øl (eller andre alkoholiske drikke med en tilsvarende alkoholprocent som fx Breezers).
 • Ved gallafester må der desuden skænkes bordvin.

Eleverne forventes at vise medansvar og må ikke medbringe egne drikkevarer. Gymnasiernes skal være trygge rammer for fester og andre aktiviteter, hvorfor følgende retningslinjer følges på gymnasierne:

 • Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede personer, og personer, der vurderes at være stærkt berusede, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet. Forældrene vil blive kontaktet, hvis eleven er under 18 år
 • Elever, der er meget berusede, bliver ikke lukket ind til arrangementet, og forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år
 • Til alle arrangementer skal der kunne købes alkoholfrie drikke, og der bør være områder, hvor ikke-berusede gæster kan hygge sig sammen – gerne med mulighed for alternative aktiviteter som fx spil.

Det er ikke tilladt at ryge eller benytte snus, tyggetobak eller nikotinposer til festerne. Medbringelse og/eller indtagelse af hash og narkotika vil medføre bortvisning.

Sanktioner

Gymnasiet ønsker at medvirke til, at en afhængighed af rusmidler hverken skabes, vedligeholdes eller udvikles. At indtage og være påvirket af rusmidler på gymnasierne betragtes som en alvorlig overtrædelse af studie- og ordensreglerne og vil give anledning til samtale med ledelsen. Elever, som ved deres adfærd alvorligt bryder med gymnasiernes politik og retningslinjer, vil blive bortvist fra gymnasiet enten i en periode eller permanent.

Det gælder ved adfærd som, at …

 • ryge, dampe, tygge tobak, anvende snus eller nikotinposer i skoletiden.
 • optræde i beruset tilstand på gymnasiets område i undervisningstiden.
 • medbringe, indtage eller distribuere euforiserende stoffer på eller ved gymnasiet. Kriminelle aktiviteter vil medføre politianmeldelse.

Hvis eleverne er under 18 år, informeres forældrene om en eventuel overtrædelse.

 • Ved overtrædelse af reglerne om alkohol og rygning kan ledelsen iværksætte en eller flere af de sanktioner, der fremgår af § 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.
 • Ved overtrædelse af forbuddet mod euforiserende stoffer vil ledelsen iværksætte en eller flere af de sanktioner, der fremgår af § 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Det er til enhver tid bortvisningsgrund at medbringe, indtage, videregive eller sælge hash eller andre euforiserende stoffer på gymnasierne eller i forbindelse med studieture og andre aktiviteter i regi af gymnasierne.
 • Ved mindre overtrædelser af reglerne under studieture, vil eleven blive indstillet til samtale med ledelsen efter hjemkomsten. Ved grovere overtrædelser vil eleven blive hjemsendt fra studieturen for egen regning.

Det er et led i gymnasiets politik så vidt muligt at hjælpe personer, som er blevet afhængige af alkohol eller andre rusmidler. Det forudsættes derfor, at alle ansatte og elever på gymnasiet aktivt deltager i både synliggørelse og løsning af sådanne problemer. Ved mistanke om et misbrugsproblem skal teamlærere, vejleder/coach, mentorer eller gymnasiets ledelse kontaktes og eleven vil efterfølgende blive indkaldt til samtale med henblik på at vurdere uddannelsesforløbet og sikre, at eleven får professionel hjælp i kommunerne.

Ledelsen vil i samarbejde med vejleder/coach i det enkelte tilfælde vurdere, i hvilket omfang der vil kunne stilles hjælpeforanstaltninger til rådighed som fx konsulent- eller psykologhjælp. Elever, som måtte have et misbrugsproblem uden for gymnasiet, kan forvente støtte og rådgivning fra gymnasierne, dersom de indgår i aktiviteter, som bringer misbruget til ophør, og dersom misbruget ikke er foregået på gymnasiet. Henvendelser behandles fortroligt. 

Fravær i forbindelse med et aftalt behandlingsforløb betragtes som sygefravær. Gymnasierne forudsætter, at elever, der har et misbrugsproblem, samt forældre til elever under 18 år, aktivt medvirker til en løsning af problemet. Ved overtrædelse af aftaler kan permanent bortvisning komme på tale.

/Himmerland januar 2023