Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for elever på Støvring Gymnasium

På Støvring Gymnasium har vi en stærk skolekultur, hvor elever, lærere, TAP og ledelse arbejder for følgende grundlæggende værdier/idealer, der gør, at hver elev og ansat skal trives.

Heraf følger, at det under ingen omstændigheder kan accepteres, at der foregår mobning.

Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre, at vi har et godt læringsmiljø, hvor vi forebygger mobning, herunder digital mobning. Det gælder både i og uden for skoletiden, hvilket ligger i naturlig forlængelse af undervisningsmiljøloven:

Elever … i offentlig … undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler … skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø. (2)

Skolen tolererer ikke mobning i nogen form. Alle på skolen har et ansvar for at forebygge og reagere på eventuel mobning.

Om mobning

På Støvring Gymnasium anvendes følgende definition af mobning:

En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere, og ofte på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig (3)

Ved mobning er der altså tale om, at en person generes flere gange og mobningen kan enten være direkte i form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik eller verbal nedværdigelse) eller indirekte (fx sladder eller isolation). Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt – fx ved mobning over sociale medier.

Tiltag mod mobning

De væsentligste tiltag i forhold til at undgå mobning er:

 • at eleverne fra første dag på skolen oplever, at alle aktiviteter på skolen (undervisning, fester, caféer, osv.) afvikles på en måde, hvor alle på enhver måde behandles med respekt
 • at eleverne orienteres om skolens studie- og ordensregler
 • at eleverne oplever, at der gribes ind, såfremt nogle ikke bliver behandlet respektfuldt
 • at personalet er bekendt med og følger den foreliggende antimobbestrategi.

Procedure i forbindelse med mobning

Nedenstående procedure i forbindelse med mobning vedrører mobning af elever på Støvring Gymnasium foretaget af en person, der har sin daglige gang på gymnasiet.

 • Hvis en lærer er vidne til mobning eller får kendskab til forekomsten af mobning, skal der handles med det samme. Læreren, der har opdaget mobning, kontakter en fra ledelsen, som sørger for, at mobberen konfronteres hurtigst muligt.
 • I forhold til mobberen: Hvis mobning bliver konstateret, og når en elev er blevet konfronteret som mobber, orienteres klassens lærere med en (kort) beskrivelse af mobberiet. Der iværksættes eventuelle sanktioner – jf. skolens studie- og ordensregler – og tages stilling til, om forældrene skal orienteres, såfremt mobberen er under 18 år.

I forhold til mobbeofferet: Offeret skal først og fremmest beskyttes. Det skal gøres klart for mobbeofferet, at vedkommende altid skal orientere skolen, hvis der opleves mobning. Desuden skal det afdækkes, om mobbeofferet har brug for videre støtte – fx i form af samtaler med studievejleder, psykolog eller lignende. Der gøres et (kort) notat om sagen, og elevens studievejleder orienterer elevens forældrene, såfremt mobbeofferet er under 18 år.

 • Hvis en lærer får begrundet mistanke om, at der forekommer mobning, følges der op. Det kan fx være i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse, hvor en eller flere elever anonymt tilkendegiver en oplevelse af at være mobbet.
 • Hvis en lærer har mistanke om mobning af en konkret elev, opsøger læreren elevens studievejleder, der inden for en uge følger op på sagen.

Ved mistanke om mobning uden konkret kendskab til mobbeoffer: Det søges afklaret, om der forekommer mobning. Det kan fx være i forbindelse med elevtrivselsundersøgelse eller lignende.

Såfremt en mistanke om mobning bliver bekræftet følges proceduren under punkt 1.

 • Hvis et andet personalemedlem end en lærer er vidne til mobning, får kendskab til forekomsten af mobning eller har mistanke om mobning, orienteres ledelsen, der følger op på sagen – jf. punkt 1 og 2.

Klageadgang

Hvis en elev oplever, at skolen ikke på passende vis griber ind i forhold til mobning kan eleven klage til rektor. Såfremt eleven er under 18 år kan forældremyndighedsindehaveren indsende klage til rektor.

Hvis en elev oplever uberettiget at blive konfronteret som mobber, kan eleven klage til rektor. Såfremt eleven er under 18 år kan forældremyndighedsindehaveren indsende klage til rektor.

Enhver klage skal være begrundet og fremsendes skriftligt.

Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø. (4)

Særligt om digital mobning

Særlig opmærksomhed rettes her mod tilfælde, hvor der foregår deling af krænkende materiale (som f.eks. nøgenbilleder uden samtykke). En sådan handling eller lignende negativt udstillende adfærd på nettet betragtes som digital mobning.

Forebyggende beredskab

Eleverne på Støvring Gymnasium orienteres ved skolestart og undervises i løbet af deres skoleforløb i digital dannelse. Herunder undervises der i god og hensynsfuld adfærd på digitale medier.

Beredskab

 • Enhver mistanke eller konkret handling der indebærer, at personer har fået delt krænkende materiale skal meddeles ledelsen – eller en lærer/studievejleder, der skal gå videre til ledelsen.
 • Såfremt den krænkende part har sin daglige gang på skolen, indkaldes vedkommende til samtale hos rektor hurtigst muligt, evt. med følge af forældre/værge, hvis den krænkende part er under 18 år.
 • Ledelsen handler og sanktionerer som beskrevet i studie- og ordensreglerne.
 • Der ydes/tilbydes krisehjælp til den ramte.
 • Politianmeldelse overvejes alt efter omstændighederne

Støvring Gymnasiums strategiske pejlemærker 2017-2020.

Undervisningsmiljøloven, §1, LBK nr. 316 af 05/04/2017

Definition af Dan Olweus, professor emeritus i psykologi:no/upload/om_helsetilsynet/karlevang/mobbing_skolen_2011.pdf

Undervisningsmiljøloven, §7, LBK nr. 316 af 05/04/2017

/Februar 2018