Om studieture

Om studieture

Navne på rejselærerne fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af lærernes opgavefordeling før sommerferien. Ledelsen sørger for koordinering, så alle klasser får tilbud et relevant rejsemål.

Studietur omfatter et fagligt og kulturelt program af normalt 5 dages varighed.

Der foreligger et fagligt program, der inkluderer forberedelse (læsning af tekster og lign), elevoplæg, skriftligt arbejde etc. Det øvrige program henregnes til skolens alment kulturelle forpligtelse.

Elever er ikke forpligtede til at deltage i studieture. Hvis en elev ikke deltager, skal skolen tilbyde alternativ undervisning.

Informationer:

Der skal sikres et højt informationsniveau. Alle væsentlige informationer gives på papir (elektronisk korrespondance er ikke tilstrækkeligt), informationsbreve stiles til elever og forældre.

Der udarbejdes 3 informationsbreve, se nedenfor.

Økonomi:

Lærerne får dækket udgifter af skolen efter gældende regler. Eleverne informeres om rejsens pris i god tid (normalt 6 måneder før rejsen)

Rejselærerne opretter en konto i et pengeinstitut (foreningskonto). Kontoen skal udelukkende anvendes til rejsen og må ikke kunne blandes med hverken private konti og skolens øvrige konti. Indbetaling skal ske direkte til denne konto, så eleverne samtidig med betaling får en kvittering. Der kan samtidig oprettes et kontokort, så rejselærerne ikke skal have penge ind på egen konto. Fra denne konto betales rejsebureau og i øvrigt alle elevudgifter.

Rejselærerne laver efterfølgende et regnskab, som forelægges eleverne. Regnskabet udleveres sammen med eventuelt overskydende penge til eleverne senest 14 dage efter hjemkomst.

Eleverne/forældrene informeres skriftligt om betalingsfrister og om, hvordan betalingen foregår.

Elevindflydelse:

Eleverne kan ikke få medbestemmelse på rejsemål og rejselærere. Det skyldes, at skolen overordnet beslutter, hvilke lærere der rejser af hensyn til skolens samlede undervisningsopgave. Eleverne har medindflydelse på udarbejdelse af det endelige program.

Krav til udstyr:

Hvis studieturen indebærer aktiviteter, der kræver særligt udstyr, som fx ski, vandrestøvler, rygsæk, skal eleverne informeres om dette i god tid.

Transportformen:

Der skal informeres om transportformen – tog, bus, fly.

Forplejning:

Eleverne skal gøres opmærksom på, hvilke måltider de selv skal betale. Normalt er morgenmad inkluderet.

Sygdomme og medicin:

Eleverne skal skriftligt informere rejselærerne om sygdomme og medicin.

Elever uden dansk pas:

Rejselærerne skal i god tid før rejsen undersøge, om der er elever, som ikke har dansk pas. Ledelsen sikrer sammen med rejselærerne, at eleverne kommer i gang med at skaffe sig:

  • Pas (det kan tage lang tid)
  • Ud- og tilbagerejsetilladelse (for elever med opholdstilladelse med ikke dansk statsborgerskab)
  • visum

Økonomi:

Vi søger at arrangere studieture inden for en beløbsgrænse, hvor de allerfleste kan være med. Hvis man ikke kan skaffe pengene, er der mulighed for at søge om støtte fra Støvring Gymnasiums Venner (se nedenfor).

Hvis der arrangeres frivillige programpunkter (f.eks. musical, teater, fodboldkamp), skal det tydeligt markeres, at det ikke er en del af det faglige program.

Udover Støvring Gymnasiums Venner er det også muligt at søge om støtte her:

https://www.legatbogen.dk/

Støvring Gymnasiums Venner:

Støvring Gymnasiums Venner kan støtte enkelt-elevers studietur, hvis eleven er økonomisk klemt. Der gives eksempelvis støtte til elever, der er flyttet hjemmefra og skal klare sig selv på SU eller elever, hvis forældres økonomiske forhold berettiger støtte. Hvis eleven er hjemmeboende er det normalt forældre, der ansøger om støtte. Bevilling af støtte sker efter konkret vurdering, og der vil blive fastsat en ansøgningsfrist omkring det tidspunkt, hvor endelige tilmelding og betaling af depositum finder sted.

Ansøgningsblanket om støtte finder du i bunden af siden.

Forsikringer:

Det er op til den enkelte elev, hvilke forsikringer der skal tegnes. Blåt sygesikringsbevis indeholder en rejseforsikring, der er tilstrækkelig i de fleste europæiske lande. Den dækker dog ikke hjemtransport ved sygdom, så skolen kræver, at eleven har rejseforsikring der dækker dette.

En almindelig husstandsforsikring dækker normalt tyveri af genstande.

Skolen tegner ikke afbestillingsforsikring som en del af rejsens pris. Beslutning om evt. afbestillingsforsikring ligger hos elevens familie.

Informationsbrev 1:

(skitse til brev, se nedenfor)

Brevet udsendes ca. 6 måneder før rejsen.

Brevet indeholder:

Hvem der rejser (lærere og klasser)

Hvornår der rejses (rejseuge)

Hvorhen der rejses (rejsemål)

Betalingsfrister og kontonumre, som der skal indbetales på

Information om begrebet ”Studietur”, er man forpligtet? etc.

Information til elever, der ikke har dansk pas

Ordensregler på studietur, forventning til at være god rejsende.

Ansvar og forsikring

Tidspunkt for næste informationsbrev, og kort om overskrifter i næste brev.

Informationsbrev 2:

Brevet udsendes 1-2 måneder før rejsen.

Ansvarlig for udsendelse af dette brev: Rejselærerne.

Brevet indeholder:

Hotel, transportform, præcis afgang og hjemkomst

Krav til udstyr

Overordnet fagligt program

Tidspunkt for næste informationsbrev, og kort om overskrifter i næste brev

Informationsbrev 3:

Brevet udsendes senest 3 uger før afrejse.

Ansvarlig for udsendelse af dette brev: Rejselærerne.

Brevet indeholder:

Rejseprogram

Huskeliste/pakkeliste

Hotel, afgang og hjemkomst (gentagelse)

Sygdom og medicin

Nødtelefonnummer til forældre/værger.

Nødtelefonnummer på rejselærere.

Ansøgning om støtte Informationsbrev 1