Ekskursionspolitik

Ekskursionspolitik på Støvring Gymnasium

Ekskursioner indgår som en naturlig del af undervisningen i mange fag. Ekskursioner foregår i fagets egne timer, og der kan arrangeres skemaændringer, så ekskursioner kan vare fra et modul til halve, hele eller flere dage. Når man som lærer planlægger en ekskursion, skal man være opmærksom på, at man afvikler årsnormstimer for det pågældende hold under ekskursionen

Eleverne skal i god tid (mindst 3 uger før ekskursionen) informeres om gennemførelsen og evt. egenbetaling. Eleverne har mødepligt til ekskursionerne som til al anden undervisning.

Hvis der arrangeres individuel transport (f.eks. i privatbiler) er skolen forpligtet på at sikre sig, at alle elever har en transportmulighed.

Læreren kan søge om støtte til holdets ekskursion. Ansøgningen skal afleveres til kontoret senest 4 uger før ekskursionen. Svar om bevilget støtte kan forventes få dage derefter.

Ud over de løbende ’ad hoc’-ekskursioner har vi tradition for, at 3.g-valghold på A-niveau er på en tre-dages-ekskursion, ekskursionsmålet er typisk København. Der ydes ikke støtte til elevbetalingen til disse ekskursioner, der skal overholde en maksimumsbetaling på 1000 kr. Skolen dækker lærernes udgifter.

Deltagerbetaling i forbindelse med ekskursioner

Ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 80 kr. pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er omfattet af den almindelige mødepligt, men en elev kan ikke udelukkes fra deltagelse på grund af manglede betaling af deltagerbetalingen.

Hvis deltagerbetalingen dækker andet end forplejning eller udgør mere end 80 kr. pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er det frivilligt for den enkelte elev. Ifald eleven ikke ønsker at deltage, skal skolen tilbyde alternativ undervisning.

Skolen er forpligtet på, at alle elever har transportmulighed. Udgifter til buskort eller andre transportudgifter skal være en del af de 80 kr.

Regler fastsat om ekskursioner findes i §46 i ”Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v LBK nr 236 af 23/03/2018

Om elevernes kørsel i egen bil:

Det kan være praktisk, at elever tilbyder at køre i private biler til eksempelvis en teatertur i Ålborg, et møde på Ålborg Universitet, lokalt sportsstævne og lignende.

Når turen er en del af undervisningen, så skal det være tydeligt, at skolen har givet tilladelse til, at elever transporterer sig selv og evt. kammerater i egen bil. En sådan tilladelse giver læreren ved at gøre det mundtligt til klassen/holdet samt ved skriftligt i Lectio at henvise til dette notat på skolens hjemmeside.

Der er et krav, at følgende informeres til både chauffør og passagerer:

  • Skolen har ingen forsikring. Det skal derfor kommunikeres tydeligt, at det er bilens ansvarsforsikring, der dækker ved evt. ulykker.

Som udgangspunkt kan skolen ikke give tilladelse til at transport sker i private biler, hvis der er tale om længerevarende ekskursioner eller studieture.

Skolen kan refundere for afholdte omkostninger til brændstof, i forbindelse med ovenstående undervisningsaktiviteter, hvis eleven fremviser kvittering på en tankning svarende til turen frem og tilbage og der ligeledes på kvitteringen er indhentet ansvarlig læreres underskrift.

Om lærere, der har elever med i privat bil:

Der gælder de samme regler som beskrevet ovenfor. Det er bilens ansvarsforsikring, der dækker i tilfælde af ulykke.

Oktober 2019, Jens Nielsen