Læsevejledning

Læsevejledningen

I læsevejledningen tilbyder vi løbende vejledning og undervisning af elever, der har læse- eller skrivevanskeligheder. Vejledningen kan være i form af læsekurser, støtte til ordblinde (dyslektikere) eller hjælp til det skriftlige arbejde.

Læse- stavescreening og undervisning: 

I begyndelsen af skoleåret orienteres alle 1.g-elever om læsevejledningen og dens muligheder for hjælp til elever, der har eller på et tidspunkt får vanskeligheder med læsning eller skrivning.

 I forlængelse af denne orientering laver vi en læse-stavescreening og en læsehastighedstest af alle 1.g’ere.

Det er også her eventuelle dyslektiske (ordblindheds)træk typisk bliver opdaget. 

Vi følger op med enten læsekursus, støttetimer eller it-hjælpemidler til de elever, der har behov for det. Screeningen er obligatorisk, men det er vigtigt at understrege, at den efterfølgende undervisning er et tilbud. Selvom man takker nej til hjælp i 1.g, er man altid velkommen til at henvende sig igen. 

Vi kan kontaktes personligt eller via en faglærer. 

Undervisningen foregår i skoletiden, enten individuelt eller på små hold. Gennemgående undervises der i it-redskaber samt læse- skrive- og stavestrategier. 

Desuden bevidstgøres eleven om de muligheder, han eller hun har for at kompensere for / afhjælpe sine vanskeligheder. 

Ordblindhed:

Ordblindhed, også kaldet dysleksi, er et handicap, der dækker over vanskeligheder med at læse og skrive. Er man ordblind, har man typisk svært ved at afkode nye ord, hvilket f.eks. giver problemer i forhold til fremmedsprogsindlæringen. 

For mange ordblinde gælder det, at det tager meget lang tid at læse, og det er svært at stave korrekt. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at ordblindhed og intelligens ikke har noget med hinanden at gøre! 

Ikke alle elever, vi tester ordblinde, kender deres handicap i forvejen, men oftest oplever vi, at eleverne bliver lettede over dels at få en forklaring på de vanskeligheder, de oplever, dels at få at vide, at deres problemer i vid udstrækning kan afhjælpes. 

Gennem sps (specialpædagogisk støtte) kan eleverne (via SU-styrelsen) få en it-rygsæk, der indeholder en PC med scanner, diktafon og kompenserende læse- og staveprogrammer, elektroniske bøger samt ekstra tid til specialundervisning (studiestøttetimer). 

Disse støttetimer kan være hos læsevejlederen eller hos en faglærer, eksempelvis en sproglærer eller en samfundsfagslærer. 

It-rygsækken kan eleven beholde, så længe han/hun er under uddannelse. Det gælder også, hvis eleven fortsætter på en videregående uddannelse efter gymnasiet. 

Det er ingen hindring at tage en videregående uddannelse, selvom man er ordblind, når blot man får den rigtige hjælp og støtte. 

Dispensationer

Læsevejlederne overvejer sammen med eleven, om der skal søges om dispensation ved årsprøver og/eller eksaminer. 

Dispensationer kan for eksempel dreje sig om forlænget forberedelsestid, elektronisk materiale til de enkelte eksaminer/årsprøver osv. Det er rektors afgørelse på læsevejlederens anbefaling, og der anføres intet herom på eksamensbeviset. 

Vel mødt i læsevejledningen! 

Tina Søndergård Olesen

Tysk og dansk
TO@sgy.dk

Send email