Rusmiddelpolitik

Rusmiddelpolitik for elever på Støvring Gymnasium

Rusmiddelpolitikken er i overensstemmelse med den, der gælder for alle ungdomsuddannelser i Ålborg Kommune.

Indledning

Ungdomsuddannelserne har et fælles ansvar for at sikre eleverne de bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling – både socialt og individuelt. Derfor har skolerne fastlagt fælles retningslinjer for alkohol og rusmidler. Det betyder, at uanset hvor en studerende er elev på en ungdomsuddannelse i Aalborg og Rebild Kommuner, møder eleven de samme retningslinjer.

Målet er, at elevernes ungdomsuddannelses forløb præges af en så stor personlig udvikling og fagligt udbytte som muligt

inden for rammerne af et godt fællesskab. Overdreven indtagelse af alkohol og indtagelse af andre rusmidler er i modstrid

med opfyldelsen af disse mål. Skolerne vil derfor arbejde for, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og

andre rusmidler.

Generelle regler

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol samt andre rusmidler i forbindelse med skolegangen

på skolen eller i skolernes umiddelbare nærhed, hvor eleverne kan identificeres med skolerne. Dette gælder også på introture og til øvrige elevarrangementer uden for skolen.

Studieture og ekskursioner

På studieture kan skolens ledelse dispensere og give tilladelse til indtagelse af alkohol i begrænset omfang.

Følgende forhold gør sig gældende:

 • Regler og sanktioner er talt godt igennem inden turen
 • Turen til og fra destinationen er alkoholfri
 • På studieture og flerdagsekskursioner kan dispensationen gå på, at der må indtages alkohol en enkelt aften i begrænset mængde.
 • På udvekslingsrejser sætter værtsskolen og værtsfamilierne reglerne.
 • Undervisningsaktiviteterne er alkoholfrie
 • Alle elever skal møde friske og udhvilede til dagens program

Elevfester

I forbindelse med elevfester og cafeer kan skolens ledelse give dispensation til indtagelse af alkohol på skolens område.

Følgende forhold gør sig gældende:

 • Arrangementer afholdes under trygge og hyggelige rammer, hvor der er adgangskontrol og medarbejdere til stede
 • Der udskænkes ikke hård spiritus, og der udskænkes ikke til stærkt berusede personer
 • Utilbørlig beruselse eller påvirkning af andre rusmidler tolereres ikke, og forældrene vil blive kontaktet, hvis eleven er under 18 år
 • Elever, der er meget berusede, bliver ikke lukket ind til festen, og forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år
 • Til fester skal der kunne købes alkoholfrie drikke, og der bør være caféområder, hvor ikke-berusede gæster kan hygge sig sammen – gerne med mulighed for alternative aktiviteter som spil m.m.

Hash og euforiserende stoffer

Det er til enhver tid bortvisningsgrund at medbringe, nyde eller videregive/sælge hash eller andre euforiserende stoffer på Støvring Gymnasium eller i forbindelse med undervisning på studieture og lignende.

Sanktionen er klar: Man bortvises og udmeldes fra skolen uden yderligere advarsler! Elever, som måtte have et misbrugsproblem uden for skolen, kan forvente støtte og rådgivning fra skolen, dersom de indgår i aktiviteter, som bringer misbruget til ophør, og dersom misbruget ikke er foregået på skolen. Elever kan kontakte rektor og studievejledere herom. Henvendelser behandles fortroligt. 

Hjælp til elever

Hjælp til elever, som har problemer med rusmidler. Skolerne tager ansvar for, at de elever, der har problemer med

rusmidler, får hjælp.

Hvis skolen vurderer, at en elev bruger hash eller andre euforiserende stoffer, bliver eleven indkaldt til en samtale med

studievejleder/coach med henblik på at vurdere uddannelsesforløbet og sikre, at eleven får professionel hjælp fra Rebild Kommune eller hjemkommunen.

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne i rusmiddelpolitikken

Elever, der overtræder skolernes regler i rusmiddelpolitikken eller lovgivning om euforiserende stoffer, vil blive indkaldt til

en samtale med studievejleder eller ledelsen og kan risikere bortvisning fra arrangementer, bortvisning fra skolen i et antal

dage eller i yderste konsekvens permanent bortvisning fra skolen.

Overtrædes reglerne under en studietur, ekskursion eller et elevarrangement uden for skolen, vurderer de ansvarlige lærere, om:

 • Der skal sanktioneres over for eleven efter hjemkomst, jf. ovenfor – i dette tilfælde skal dette og begrundelsen herfor meddeles eleven på studieturen, ekskursionen eller elevarrangementet
 • Eleven skal hjemsendes for egen regning.
 • Studieturen skal afbrydes i utide, hvis overtrædelserne er omfattende og udbredte

Støvring Gymnasium oktober 2018