Fællesareal

Elevernes brug af fællesarealet

Værdier

Støvring Gymnasium ønsker at påvirke de sociale, faglige og fysiske rammer, så eleverne oplever at hver enkelt elev respekteres og alle elever oplever, at de betyder noget positivt for fællesskabet.

Adfærdsreglerne for brug af fællesarealet på skolen er baseret på:

  • Skolens ordensregel: ”Eleverne på Støvring Gymnasium tænker sig om og viser hensyn”. Ordensreglen udtrykker en tro på, at hver enkelt elev tager et medansvar for at lave en god skole, der sikrer rummelighed og forskellighed, men samtidig støtter en elevkultur med solide fælles værdier.
  • At sikre tryghed og samvær i den enkelte klasse samt på tværs af klasser og årgange.
  • At skolen skal have et godt image.

Fællesarealet er et undervisningsrum

Fællesarealet bruges til undervisning i forbindelse med gruppearbejde, projektarbejde, pararbejde og lektielæsning. Derfor skal der sikres mest mulig ro og koncentration, når der ikke er frikvarter. Der slukkes for lyden, når en pc anvendes i fællesarealet, og der må kun spilles musik i de store frikvarterer (10’er og 12’er). Elever, der har mellemtime dæmper sociale aktivitet (spil mv.) mest muligt.

Alle elever kan benytte alle borde og sofagrupper i undervisningssituationer.

Fællesarealet er elevernes frirum til socialt samvær.
Hver 2. og 3.g-klasse har sit eget område i fællesarealet (sofagruppe). 1.g-klasserne har et stamklasselokale og udpegede runde borde i fællesarealet. Sofagrupperne fordeles efter klassens resultat i elevrådets ”pointkonkurrence”. Sofagrupperne er med til at sikre, at alle elever har et sted, de ved er deres. Klassen har et kollektivt ansvar for, at sofagruppen fremtræder mest muligt ryddeligt – både af hensyn til almindelig hygiejne og af hensyn til rengøringspersonalets arbejdsforhold.

1.g-eleverne har de runde borde – og her har man ligeledes et kollektivt ansvar for oprydning.

Elevernes spil (bobspil, brætspil mv.) bidrager til leg og hygge i frikvartererne og eventuelle mellemtimer på skolen. Spillene placeres efter brug på deres faste plads i biblioteket.

Fællesarealet er skolens kantine
Alle elever rydder op efter sig selv. Efter det store spisefrikvarter gennemfører klasserne på skift oprydning, så alt affald bliver smidt ud og at stole og sofapuder sættes på plads.

Fællesarealet bruges til samlinger, foredrag, cafeer mv.
Fællesarealet er også skolens foredragssal. Alle elever deltager i morgensamlinger, fællestimer mv. – og der foregår normalt ikke anden aktivitet i fællesarealet samtidig.

Gennemførelse:
Når eleverne starter på skolen, taler rektor med alle 1g-klasserne, hvor han bl.a. fortæller om skolens værdigrundlag, elevkultur og studie- og ordensregler.

Gennem drøftelse med eleverne søger rektor at opnå forståelse for, hvordan vi sikrer en god skole og giver eleverne indblik i, at de selv i høj grad har et medansvar for at præge skolen i en positiv retning.

Brugen af fællesområdet skal være præget af lighed blandt eleverne. De positive værdier i vores skolekultur gives videre fra ældre elever til nye elever.

Alle elever kan færdes overalt på skolen.

Ejerskabet af klassernes sofagrupper respekteres. Dog skal ejerskabet ikke føre til, at der er områder, hvor andre elever ikke føler sig velkomne. Alle borde og stole kan efter behov anvendes i faglige sammenhænge. Især skal der tages hånd om de gæster, der ikke kan kende skrevne og uskrevne regler og normer. De skal føle sig velkomne overalt.

Konsekvenser
Det påhviler skolens elever, medarbejdere og ledelse at handle, når retningslinjerne bliver overtrådt. En ansvarlig måde at handle på er enten selv at tage affære og løse problemet sammen med den enkelte eller søge råd og vejledning til løsningen af problemet hos skolens ledelse.

Mulige sanktioner i henhold til brud på ordensregler kan komme på tale.