Forsømmelser og fravær

Forsømmelser og fravær

Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Der findes ingen ”ret” til fravær og dermed ingen godkendte fraværsgrunde. Det vil sige, at fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, session mv. samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan tæller med ved den objektive registrering af fravær. Den eneste undtagelse herfra er elevens deltagelse i møder i elevrådet og dets udvalg, eller hvis eleven er dobbeltbooket af skolen til fx ekskursion eller sportsstævne. Lærerne noterer altid fraværende elever fraværende. Kontoret godskriver fravær pga elevrådsarbejde, sportsstævner m.v. ud fra lister ført af den ansvarlige lærer eller elevråds-/udvalgsformand.

Alle skriftlige opgaver skal afleveres rettidigt.

Eleverne skal angive årsag til deres eventuelle fravær i Lectio.

Skolen holder løbende øje med elevernes fravær, og det gennemgås af teamleder og ledelse ca. en gang månedligt. Der reageres, hvis fravær overstiger 5 % samlet og/eller 15 % i enkeltfag. Dette gælder såvel fremmøde som opgaveaflevering.

Information om reglerne

Orientering i 1.g

Teamlederne og tutorerne informerer i 1.g senest på hytteturen om fraværsregler og sanktioner. Dette vil blive gentaget senere af studievejledere.

Studievejleder informerer i begyndelsen af skoleåret alle klassetrin, hvor det skal påpeges:

 • hvilke problemer der er ved at have fravær for den enkelte (fagligt og socialt) og for klassen som helhed
 • at vi som skole tager problemet meget alvorligt og vil gøre en stor indsats for at bekæmpe det

JN orienterer på 1.g-forældremøde om vores forventninger til at passe skolen og om forældreinddragelse ved fravær. Lærerteamet følger på mødet op på dette, når Lectio bliver gennemgået.

Orientering i 2.g og 3.g

Teamlederne repeterer reglerne i 2.g og 3.g ved skoleårets start. Især i 3.g er det nødvendigt at få talt om den hårde periode fra november til marts/april.

Læreren skal insistere på, at opgaver afleveres rettidigt. Hvis eleven ikke afleverer en opgave rettidigt, skal denne som udgangspunkt skrives i det efterfølgende modul i faget (eller afleveres forinden). Hvis der er en relevant grund – fx sygdom eller deltagelse i vigtige ting i modulet – kan opgaven skrives i det følgende modul, alternativt kan læreren give en eftersidning.

Ved Eftersidning forstås, at eleven skal lave afleveringen førstkommende tirsdag i 4. modul, med mødepligt og pligt til at aflevere på kontoret kl. 15.55.

Hvis en elev pga. sygdom ikke har været i stand til at aflevere rettidigt, kontakter eleven sin lærer med henblik på en ny afleveringsfrist. Det forventes, at eleven trods sygdom kontakter faglæreren via mail inden ordinær afleveringsfrist. Afleveres opgaven til den nye frist, noteres den ’afleveret rettidigt’.

Der skelnes mellem opdragelse og sanktion

Konsekvens: Opdragelse

 • Samtale eller mundtlig advarsel –  iværksættes normalt første gang en elev har for stort fravær.
 • Eleven sættes til at skrive en forsømt opgave i timen, får fx én lektion – og må så tage den karakter, der følger med.
 • ’Eftersidning’ hvor opgaven skrives. Faglæreren pålægger efter samtale med den forsømmende elev, at denne møder førstkommende tirsdag (dog mindst 4 dages varsel) til ’eftersidning’, hvor opgaven laves i 4. modul i studiecaféen. Faglæreren udfylder en Eftersidningsblanket i 2 eksemplarer, som eleven skriver under på. Eleven beholder det ene eksemplar; kontoret skal have det andet. Opgaven afleveres enten på papir til kontoret eller via Lectio, hvor eleven viser kontorvagten, at den faktisk er afleveret. Hvis eleven ikke møder op til en eftersidning, får vedkommende en skriftlig advarsel. Ved gentagne udeblivelser falder der en formel sanktion.
 • ’Fodlænke’ hos studievejlederen.

Konsekvens: Sanktion

En skriftlig advarsel kan gives som næste led efter samtale. Det normale vil dog i 1.g dog være 1) samtale 2) mundtlig advarsel 3) skriftlig advarsel 4) sanktion. I 2.g og 3.g kan man gå direkte til skr. advarsel, hvis en elev i forrige skoleår har fået advarsler eller sanktioner.

Sanktioner følger de mulige sanktioner, der er anført i stx-bekendtgørelsen. Der er ikke tale om en bestemt rækkefølge. Rektor vurderer, hvilken konsekvens der skal iværksættes ud fra princippet om, at ’forbrydelse’ og ’straf’ skal stå i rimeligt indbyrdes forhold.

En sanktion kan ikke sættes i værk, uden at eleven på forhånd har fået en skriftlig advarsel og en rimelig periode til at vise, at han/hun retter op. Forud for iværksættelse af en sanktion skal eleven/forældrene partshøres, inden afgørelsen træffes.

Sanktioner, der kan iværksættes:

 • Fratagelse af SU i en periode
 • Eksamen på særlige vilkår
 • Udskrivning af skolen

Forældreinddragelse for elever under 18 år

Forældrene inddrages vedrørende alle sanktioner, og ved forældremødet i 1.g i september informeres forældrene herom. Konkret betyder det:

  • Alle skriftlige advarsler, partshøringer og afgørelser fremsendes skriftligt til forældrene. I disse breve åbnes yderligere for samtale med studievejleder eller ledelse.
  • Efter konkret vurdering:
   • får forældre tilsendt en e-mail med information om, at eleven har været til samtale vedr. forsømmelse
   • bliver forældrene kontaktet telefonisk, f.eks. af en studievejleder
   • bliver forældrene indkaldt til en samtale på skolen
   • Klassens forsømmelseslærer

Klassens teamleder (klasselærer) holder tæt kontakt til lærerteamet for at opfange problemer. Det er væsentligt, at der sker en løbende dialog.

Forsømmelseslæreren skal:

   • gennemgå den liste, som kommer fra kontoret ved den månedlige forsømmelsesgennemgang. Forsømmelseslæreren melder herpå til LK, hvis der er forslag til ændret sanktion eller andet på baggrund af konkret viden om eleven.
   • tage samtaler med elever
   • holde kommunikation med klassen om fraværsforhold

Studievejlederen

Denne skydes ind som kontrol/støtte, hvor det er nødvendigt, at en elev holdes i meget kort snor.

En elev, der har fået advarsel om manglende opgaveafleveringer, kan samtidig blive ’dømt’ til at mødes med studievejlederen hver 2. uge i 2 måneder = ’fodlænke’. Ved disse møder skal elevens opgaveliste tjekkes. Kan eleven ikke finde ud af at overholde fristerne, inddrages rektor og formelle sanktioner.

Studievejlederen laver kortfattet ’dagbog’ over møderne, hvor det noteres, hvilke aftaler der blev lavet og hvorvidt de blev overholdt. Kopi af listen opbevares efter udstået ”kontroltid” på kontoret.

Ledelsen

LK gennemgår ca. en gang om måneden (fremgår af Lectio) samtlige elevers forsømmelsesmønster i Lectio. LK udsender på den baggrund til forsømmelseslærere, studievejleder og rektor en liste med forslag til samtaler og sanktioner. Disse kommenterer, hvorefter LK udarbejder den endelige liste med præcis markering af, hvilke tiltag der skal iværksættes over for den enkelte elev. Normalt tager ledelsen alle samtaler vedr. skr. advarsel, partshøring og sanktioner.

Ledelsen styrer ”eftersidning” hver tirsdag.