Persondataloven

Registrering ifølge persondataloven

Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) giver dig nogle rettigheder i forbindelse med, at du bliver registreret i vore systemer. Du har:

  • ret til at blive orienteret om at vi indsamler oplysningerne — det sker med dette brev,
  • ret til at bede om at få indsigt i de oplysninger vi behandler,
  • ret til at gøre indsigelse mod at vi behandler oplysninger,
  • ret til at kræve at oplysninger rettes, slettes eller blokeres hvis de er forkerte, vildledende eller på lignende måde behandles i strid med loven. (Du kan eventuelt læse reglerne i Persondatalovens paragraffer 31, 35 og 37 nedenfor.)

Når du søger optagelse i gymnasiet eller på hf, registreres du i gymnasie­skolernes administrative system (Lectio). Konkret gjorde vi følgende, da vi behandlede din ansøgning: Vi hentede din elektroniske ansøgning ind i Lectio, med alle de oplysninger du selv, dine forældre som din skole har tastet ind. Hvis du har afleveret en ansøgning på papir, har vi tastet dine oplysninger ind. Det drejer sig om dit cpr-nummer, navnet på din far og mor eller værge, jeres adresser, e-mails og telefonnumre. Endvidere har vi registreret, hvilket fremmed-sprog og kunstnerisk fag du har valgt samt hvilken skole du kommer fra, sammen med oplysningen om du skulle optages direkte eller efter prøve.

Skolen har pligt til at sende nogle af disse oplysninger videre til Undervisnings­ministeriet (cpr.-nummer, fagvalg, karakterer, bestået eksamen), hvorfra oplysningerne også sendes til Danmarks Statistik.

Når du begynder på skolen, arbejder vi videre med Lectio som informationssystem, hvor vi tilføjer en række informationer om og til dig. Du kan bl.a. se dit skema, dine forsømmelsestal og dine karakterer. Du får via et password adgang til dine egne personlige data.

Hvis du har spørgsmål til hvilke oplysninger vi har, og hvordan vi bruger dem, er du velkommen til at henvende dig på skolens kontor.

Paragraf 31

Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om,

1) hvilke oplysninger der behandles,

2) behandlingens formål,

3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og

4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt i stk. 1. Er begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge

Paragraf 35

Den registrerede kan til enhver tid over for den dataansvarlige gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Stk. 2. Hvis indsigelsen efter stk. 1 er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger.

Paragraf 37

Den dataansvarlige skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom.

Stk. 2. Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand, hvortil oplysningerne er videregivet, om, at de videregivne oplysninger er berigtiget, slettet eller blokeret i henhold til stk. 1, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. Dette gælder dog ikke, hvis underretningen viser sig umulig eller er uforholdsmæssigt vanskelig.

Marts 2017