Ordensregel

Studie- og ordensregler for Støvring Gymnasium

På Støvring Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle elever og ansatte på Støvring Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside. Eleverne orienteres desuden mundtligt om reglerne i et møde med rektor i grundforløbet.

Skolens ordensregel lyder:

Eleverne på Støvring Gymnasium tænker sig om og viser hensyn

Denne ordensregel bygger på, at alle er bekendt med almindelige normer for god orden og adfærd. Samtidig fordrer ordensreglen, at alle gør sige umage for at skabe en god skole, hvor der skabes rum for den enkeltes faglige udbytte og trivsel.

I forlængelse af skolens ordensregel er vedtaget politikker for:

Ordensreglen omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Støvring Gymnasium.

Studieregler, herunder regler vedr. forsømmelser og snyd:

Almindelige normer som eleverne er underlagt i relation til deres uddannelse:

  1. a) Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.
  2. b) Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
  3. c) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, jf. pkt. e.
  4. d) Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.
  5. e) Eleverne må ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

Særlige normer om elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse:

Støvring Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Støvring Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af institutionen anmodede lægeerklæring.

Procedure for institutionens indgriben over for elevers overtrædelse af reglerne

Ledelsen gennemgår hver måned alle elevers fravær og manglende afleveringer.

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Støvring Gymnasium mundtlig eller skriftlig give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag.

Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelse af Støvring Gymnasiums lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 5 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

3) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder ved højt fravær, manglende afleveringer eller gentagen snyd og lignende uretmæssig adfærd.

4) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

5) Bortvisning fra institutionen og overflytning til en anden institution med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution

6) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

Som led i behandling af en sag efter dette regelsæt kan Støvring Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

SU-regler

En tilsidesættelse af skolens studieregler kan bringe en elevs SU i fare, idet det er fastsat i SU-reglerne, at en betingelse for at få SU er, at en elev er studieaktiv. Det betyder, at forudsætningen for at få SU er, at eleven deltager i undervisning, prøver, afleverer opgaver rettidigt mv.

Det er skolen, der kontrollerer og træffer afgørelse om en elevs studieaktivitet. Vurderer skolen, at elevens indsats ligger på et uacceptabelt lavt niveau, kan skolen træffe beslutning om at fratage eleven SU. Selvom skolen har truffet afgørelsen om, at en elev ikke er studieaktiv med den følge, at eleven får frataget sin SU, kan skolen beslutte at lade eleven fortsætte undervisningen, såfremt eleven skønnes at kunne indhente det forsømte.

Eleven vil kunne søge SU igen, når eleven af skolen atter skønnes studieaktiv.

En elev, der på grund af sygdom eller andre særlige forhold ikke er studieaktiv, kan dog få dispensation fra kravet om studieaktivitet og dermed bevare retten til SU.

Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Støvring Gymnasium registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver i systemet Lectio. Eleven har løbende mulighed for at kommentere registreringer ved at angive fraværsårsag.

Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Støvring Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Klage

En klage over en afgørelse efter bekendtgørelsen eller skolens studie- og ordensregler skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til Støvring Gymnasium inden 10 dage efter modtagelse af afgørelsen. Se §11 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale udd