Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for Støvring Gymnasium

På Støvring Gymnasium har vi tradition for, at vores elever løfter et stort ansvar i forhold til at opretholde en kultur præget af god adfærd, gode relationer og et godt læringsmiljø. Vores ældre elever yder en stor indsats i forhold til at bringe den gode kultur videre til nye elever.

På Støvring Gymnasium ønsker vi at skabe et godt læringsmiljø med høj faglighed og høj trivsel. Alle, der færdes på skolen, har krav på at blive behandlet respektfuldt og imødekommende, og alle har pligt til at opføre sig respektfuldt og imødekommende over for andre. Et godt læringsmiljø er betinget af, at elever møder til undervisningen og bidrager aktivt til den.

På Støvring Gymnasium gælder derfor følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på bestyrelsesmødet d. 13. december 2022 på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle elever og ansatte på Støvring Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på vores hjemmeside. Ledelsen orienterer eleverne mundtligt om reglerne i grundforløbet.

Studieregler, herunder regler vedr. forsømmelser og snyd

Vores studieregler har til formål at understøtte et positivt og frugtbart læringsmiljø, hvor elever deltager aktivt i undervisningen.

Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver fysisk tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v. Eleverne skal også deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde virtuel undervisning mv.

Eleverne skal aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver rettidigt. Eleverne må ikke snyde eller udvise lignende uretmæssig adfærd. Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvist afskriver fra andre opgaver, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader andre skrive besvarelsen for sig.

Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver, andre interne prøver og lignende aktiviteter.

Støvring Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Støvring Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af gymnasiet anmodede lægeerklæring.

Ordensregler

Vores ordensregler har til formål at fremme tryghed og trivsel på skolen og at understøtte et læringsmiljø, hvor alle bliver behandlet respektfuldt og imødekommende.

Elever på Støvring Gymnasium tænker sig om og viser hensyn. Elever skal overholde almindelige normer for god orden og samvær og gøre sig umage for at skabe en god skole, hvor der er rum for den enkeltes faglige udbytte og trivsel. Elever skal sikre respektfulde relationer til andre elever, skolens personale, ledelse og bestyrelsesmedlemmer.

Elever har pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, institutionen giver mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Støvring Gymnasium gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

  • Elever skal ikke forstyrre andre i undervisning eller arbejde.
  • Elever skal bruge institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke, bl.a. ved at deltage i individuel og fælles oprydning. Se også vores politik for oprydning og brug af fællesarealet.
  • Det er ikke tilladt at optage, videreformidle eller dele lyd- og billedoptagelser af andres private forhold uden deres tilladelse. Ønsker man at optage lyd- eller billedmateriale fra undervisningen, skal man have tilladelse af med læreren og evt. andre medvirkende.
  • Elever må ikke optræde voldeligt og truende over for andre elever, personale eller gæster på skolen.
  • Mobning, herunder digital mobning, er ikke tilladt. Ved mobning forstås det at skade en anden person ved at udsætte denne for en nedværdigende, krænkende eller ekskluderende behandling, fx fysisk, verbalt eller ved brug af et digitalt medie. Se også vores antimobbestrategi.
  • Vi har røgfri skoletid. Det er derfor ikke tilladt at ryge, bruge snus, anden røgfri tobak eller e-cigaretter i skoletiden, hverken i eller uden for skolen. Se også vores rygepolitik.
  • Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles alkohol på skolen, og det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Dette gælder også undervisningsaktiviteter uden for skolen. Indtagelse af alkohol med en lav alkoholprocent er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse, f.eks. i forbindelse med fester.
  • Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles euforiserende stoffer på skolen, ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Dette gælder også undervisningsaktiviteter uden for skolen.
  • Gymnasiet kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.

Vores ordensregler omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Støvring Gymnasium.

I forlængelse af skolens ordensregler er vedtaget politikker for:

Procedure for og sanktionering af institutionens indgriben over for elevers overtrædelse af reglerne

Særligt om fravær

Støvring Gymnasium griber ind over for elevernes fravær og forsømmelser. Ledelsen gennemgår hver måned alle elevers fravær og manglende afleveringer. Har en elev for højt fravær, gives normalt først en pædagogisk tilrettevisning. Hvis fraværet fortsætter, eller hvis der er skærpende omstændigheder, kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel, eller tage en af de øvrige sanktioner i brug (se nedenfor).

Tilrettevisninger og sanktioner

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Støvring Gymnasium mundtlig eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning. I andre tilfælde kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel er skolens alvorlige påmindelse om, at eleven har brugt skolens studie- og/eller ordensregler, og at en adfærdsændring skal ske.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har snydt, medvirket til eller tilskyndet til snyd eller lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

Ved overtrædelse af Støvring Gymnasiums lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

– Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

–  Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 5 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

– Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder ved højt fravær, manglende afleveringer, gentaget snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

– Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

– Bortvisning fra institutionen og overflytning til en anden institution med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution.

6) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

Som led i behandling af en sag efter dette regelsæt kan Støvring Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Betingede sanktioner

Støvring Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

SU-regler

En tilsidesættelse af skolens studieregler kan bringe en elevs SU i fare, idet det er fastsat i SU-reglerne, at en betingelse for at få SU er, at en elev er studieaktiv. Det betyder, at forudsætningen for at få SU er, at eleven deltager i undervisning, prøver, afleverer opgaver rettidigt mv.

Det er skolen, der kontrollerer og træffer afgørelse om en elevs studieaktivitet. Vurderer skolen, at elevens indsats ligger på et uacceptabelt lavt niveau, kan skolen træffe beslutning om at fratage eleven SU. Selvom skolen har truffet afgørelsen om, at en elev ikke er studieaktiv med den følge, at eleven får frataget sin SU, kan skolen beslutte at lade eleven fortsætte undervisningen, såfremt eleven skønnes at kunne indhente det forsømte.

Eleven vil kunne søge SU igen, når eleven af skolen atter skønnes studieaktiv.

En elev, der på grund af sygdom eller andre særlige forhold ikke er studieaktiv, kan dog få dispensation fra kravet om studieaktivitet og dermed bevare retten til SU.

Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Støvring Gymnasium registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver i systemet Lectio. Eleven har løbende mulighed for at kommentere registreringer ved at angive fraværsårsag, f.eks. sygdom, deltagelse i Forsvarets Dag, varetagelse af et borgerligt ombud, deltagelse i elevdemokratiske møder mv.

Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Støvring Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 12 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Nægtelse af oprykning næste klassetrin kan ske, hvis elevens karaktergennemsnit er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Karaktergennemsnittet udregnes som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i de afsluttende standpunktskarakterer, de officielle prøver til eksamen samt interne prøver.

Klage

En klage over en afgørelse efter bekendtgørelsen eller skolens studie- og ordensregler skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til Støvring Gymnasium inden 10 dage efter modtagelse af afgørelsen. Se §13 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.